Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cretensis** (mammosa group)  

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis (current page), Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

(H. BAUMANN & KUNKELE) H.F. PAULUS, 1986

Ορχιδέα με χαρακτηριστικά μικρό και στρογγυλό χείλος, που θεωρούνταν ως ενδημική της Κρήτης μέχρι που βρέθηκε και στις Κυκλάδες (Delforge, 1995). Λόγω της γενικής εμφάνισης μπορεί να μπερδευτεί με την Ophrys gortynia, από την οποία ξεχωρίζει λόγω του πιο στρογγυλεμένου βασικού τμήματος του χείλους και με την Ophrys herae, από την οποία ξεχωρίζει λόγω της σκούρας βασικής περιοχής που έχει ίδιο χρώμα με το υπόλοιπο χείλος. Ανθίζει νωρίτερα από την Ophrys gortynia, από Φεβρουάριο-Απρίλιο.

horizontal rule

An orchid with distinct small and rounded lip, considered endemic too Crete, but found also in Kyklades islands (Delforge, 1995). Due to its general appearance, it can be easily confused with Ophrys gortynia, from which it can be discriminated as it has more rounded basal part of the lip and with Ophrys herae, from which it can be discriminated as it has dark basal area which has the same color tone as the rest of the lip. It flowers earlier than Ophrys gortynia, from February to April.

Κρήτη, Λασίθι, Ζήρος, 13-4-99, 600μ

Crete, Lasithi, Ziros village, 13-4-99, 600m

Back to Orchids list

Greek orchids home