Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys herae* (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae (current page), Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

HIRTH & SPAETH, 1992

Είδος με πρώιμη άνθηση, περιγραφέν πρόσφατα από την Σάμο. Αργότερα βρέθηκε σε πολλές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, από τα Ιόνια ως και τα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο παρατηρείται ιδιαίτερη ποικιλομορφία και από πολλούς εκφράζεται η άποψη ότι τουλάχιστον στα Ιόνια υπάρχουν ξεχωριστά, συγγενικά είδη (βλέπε την συζήτηση για το νεο-περιγραφέν είδος από την M. Hirth, την Ophrys janrenzii, στην σελίδα "OPHRYS NEWS 2"). Χαρακτηρίζεται από τον ανοιχτό χρωματισμό της βασικής περιοχής του χείλους και της στιγματικής κοιλότητας (ελαιόχρωμη-πορτοκαλί), στοιχείο που παρατηρείται και στην Ophrys grammica, η οποία όμως ανθίζει βορειότερα και πολύ αργότερα. Άνθηση: Ιανουάριος-Μάρτιος.

Σημείωση 1: Οι διαφάνειες Νο 1 ως 3 ανήκουν στον James Mast de Maeght, ο οποίος συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην ολοκλήρωση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Σημείωση 2: Στην διαφάνεια Νο4 παρουσιάζεται μορφή της Ophrys herae από την δυτική Ελλάδα, με χαρακτηριστικά απλωτό χείλος και πρώιμη άνθηση. Παρόμοια φυτά με απλωτό χείλος βρέθηκαν και στην Λευκάδα (βλέπε και στην διεύθυνση http://www.ophrys.be/b12.htm) και δεν είναι σίγουρο ότι ανήκουν στην τυπική Ophrys herae.

Σημείωση 3: Στον πίνακα με τίτλο "Ophrys herae with big lips from Lefkada island" παρουσιάζονται πρώιμα φυτά με χείλος μεγάλο και απλωτό που πιθανά δεν αντιπροσωπεύουν τυπικές Ophrys herae (μπορείτε να δείτε περισσότερες παρατηρήσεις μέσα στον πίνακα). Η ποικιλία αυτή ανευρίσκεται σε αφθονία στην Λευκάδα κατά τον μήνα Μάρτιο - αρχές Απριλίου.

horizontal rule

An early flowering Ophrys, first described from Samos island. It was found later in many locations of continental and insular Greece, from Ionian to Aegean islands. However it shows variability through its distribution and, according to some researchers, at least on Ionian islands, related but separate species exist (you may see the interesting discussion for the newly described by M.Hirth,  Ophrys janrenzii, in the page  "OPHRYS NEWS 2"). Distinctive characteristic are the light orange colored stigmatic cavity and basal lip area. Ophrys grammica has similar basal lip coloration but flowers much later. Flowering time: January-March.

Note 1: Slides No 1, 2 and 3, belong to James Mast de Maeght, who continues to contribute kindly and substantially to the completion of the present website.

Note 2: Slide No4 shows a form of Ophrys herae from western Greece with a characteristic spread out lip and early flowering time. Similar plants with spread out lips have been spotted on Leukada island (you may visit also the address http://www.ophrys.be/b12.htm) and it is not sure that they represent the typical Ophrys herae.

Notes 3: In the table with title "Ophrys herae with big lips from Lefkada island", plants with big and spread out lips are presented, which probably do not represent typical Ophrys herae (you may see more comments in the text inside the table). This variety grows in abundance in Lefkada island and flowers through March and on the beginning of April.

1 Κρήτη, Ηράκλειο, Αρχάνες, 16-3-04 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Herakleion, Arhanes, 16-3-04 (by James Mast de Maeght)

2 Κρήτη, Ηράκλειο, Αρχάνες, 16-3-04 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Herakleion, Arhanes, 16-3-04 (by James Mast de Maeght)

3 Κρήτη, Ηράκλειο, Αρχάνες, 16-3-04 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Herakleion, Arhanes, 16-3-04 (by James Mast de Maeght)

4 Ήπειρος, Άρτα, λόφοι κοντά στην πόλη, 13-3-99

Epiros, Arta, slopes near the city, 13-3-99

5 Κρήτη, Ρέθυμνο, 25-2-06 (από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Rethymnon, 25-2-06, (by Vaggelis Papiomytoglou)

 

Ophrys herae with big lips from Lefkada island

1 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Νυδρί (φυτά Νο1-4) και Βασιλική (φυτά Νο5-10), 25-3-05.

Ποικιλία που ομοιάζει με την Ophrys herae (ανοιχτόχρωμη βασική περιοχή χείλους) αλλά φέρει συχνά αρκετά ευρύ-απλωτό χείλος (φυτά 1,2 και 5) με σχετικά μεγάλο μήκος, που κυμαίνεται από 1,2-1,7cm, σε αντίθεση με την τυπική Ophrys herae της οποίας το μήκος χείλους κυμαίνεται από 0,9-1,4cm. Άφθονη στην Λευκάδα, πρώιμη στην άνθησή της και προσαρμόσιμη σε ποικιλία βιοτόπων (ξερές πλαγιές, κυπαρίσσια, ελαιώνες), βρέθηκε στις 25 και 26 Μαρτίου 2005, σε τουλάχιστον 10 τοποθεσίες, σε υψόμετρα από 70 ως 650μ και σε μεγάλους αριθμούς.

Κατά την M. Hirth, στην Κέρκυρα και πιθανά σε άλλα Ιόνια, υπάρχουν πρώιμα είδη της ομάδας mammosa, ξεχωριστά από την Ophrys herae η οποία στην τυπική της μορφή υπάρχει μόνο στην Σάμο (βλέπε την συζήτηση για την Ophrys janrenzii, στην σελίδα "OPHRYS NEWS 2"). Η Ophrys janrenzii όμως έχει χείλος σαφώς μικρότερο των παρουσιαζομένων, σε αυτόν τον πίνακα, φυτών. Πρώιμες Ophrys όμοιες με την Ophrys janrenzii, αλλά με μεγαλύτερο χείλος, βρέθηκαν στην Κέρκυρα το 2004, από τον A.Richelmann (βλέπε την συζήτηση για την  "Ophrys montenegrina", στην παράγραφο "Orchids of Corfu", της σελίδας "OPHRYS NEWS 3").

-----------------------

Ionian islands, Lefkada, Nydri village (plants No1-4) and Vassiliki village (plants No5-10), 25-3-05

A variety which resembles Ophrys herae (light-colored basal lip area), but with quite wide lip (plants 1,2 and 5). Its length varies between 1.2-1.7cm, contrasting to Ophrys herae's lip which has a length of 0.9-1.4cm. Very abundant in Lefkada, with early flowering time, adaptable to variable biotopes (dry slopes, cypresses, olive groves), it has been spotted on 25th and 26th of March 2005, in at least 10 different locations, on altitudes 70-650m, forming populous colonies.

According to M.Hirth, in Kerkyra island (and probably in other Ionian islands), there are early species of the mammosa group, different from Ophrys herae, which exist only in Samos in its typical form (see the discussion about Ophrys janrenzii in the page "OPHRYS NEWS 2"). However, Ophrys janrenzii has lip clearly smaller than the presented in this table, plants. Early Ophrys similar to Ophrys janrenzii , but with bigger lips are described from Kerkyra, by A.Richelmann (see the discussion about "Ophrys montenegrina", in the paragraph "Orchids of Corfu", of the page "OPHRYS NEWS 3").

 

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Back to Orchids list

Greek orchids home