Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys epirotica (mammosa group)  

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica (current page), Op. negadensis, Op. zeusii

(RENZ) J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 1928

Το είδος αυτό ανήκει σε μια υπο-ομάδα, μέρος της ομάδας mammosa, με μορφολογικά παρόμοια είδη, τα οποία είναι οι O.epirotica, O.aesculapii και O.hebes (και τα πρόσφατα αναγνωρισμένα O. zeusii και O. negadensis). Η Ophrys epirotica διαφέρει χάριν της οψιμότερης άνθησης, και του μικρού, ακέραιου (χωρίς πλαϊνούς λοβούς) άνθους. Είναι είδος κοινό στην Ήπειρο, όπου, συνήθως ανθίζει ένα μήνα αργότερα από την O. hebes. Όσον αφορά την O. aesculapii, αυτή η τελευταία ορχιδέα φύεται μόνο στην νότια ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Συνήθως ο βλαστός είναι βραχύς και τα άνθη μικρά, υποστρόγγυλα και με κίτρινο περιθώριο. Άνθηση: Μάιος-Ιούνιος.

Σημείωση: Σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του οδηγού του Delforge (βλέπε στα LINKS), η Ophrys epirotica περιορίζεται στην δυτική Ελλάδα (Ήπειρος), σε χαμηλά υψόμετρα και έχει μικρό μήκος χείλους (7-10mm). Η μορφή αυτή φαίνεται να φύεται συχνά μαζί και να επηρεάζεται από είδος με μεγαλύτερο άνθος, με πρωιμότερη άνθηση και συχνά με τρίλοβο χείλος. Το τελευταίο αυτό είδος ονομάστηκε από την M.Hirth, Ophrys zeusii (βλέπε και την ειδική σελίδα "OPHRYS NEWS 2" του James Mast de Maeght). Ως εκ τούτου, οι παρακάτω φωτογραφίες είναι νέες και παρουσιάζουν μόνο τυπικές μορφές, με μικρά χείλη που έχουν ανεβρεθεί σε βιότοπους με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Μπορείτε επίσης να δείτε αναλυτικότερα διαφορές μεταξύ της Ophrys epirotica και Ophrys zeusii, ανοίγοντας την αντίστοιχη σελίδα της Ophrys zeusii.

horizontal rule

Another subgroup in the mammosa group, with morphologically similar species is that of O.epirotica, O.aesculapii and O.hebes (and the recently described O. zeusii and O. negadensis). Ophrys epirotica differs as it has late flowering time and small, entire (without side lobes) flowers. It is common in Epiros, where, it usually blossoms one month later than O.hebes. As for O.aesculapii, it grows only in south continental Greece and Peloponnisos. The stem is usually short and the flowers small, round, with yellow border. Flowering time: May-June.

Note: According to the new edition of Delforge's guide (you may see the LINKS), Ophrys epirotica is restricted to western Greece, especially littoral locations of Epiros, in low altitudes and has small lip length (7-10mm). This typical form seems to grow sometimes and be in contact with a species with bigger flowers, earlier flowering time and usually trilobed lips. M.Hirth named this last species, Ophrys zeusii (you may also see the special page "OPHRYS NEWS 2" of James Mast de Maeght). After this, the whole Ophrys epirotica's page has been revised and the photos renewed. The new ones show only typical forms, with small round lips, which were found in biotopes of relatively low altitude. You may also click on the Ophrys zeusii page, in order to see differences between the 2 species.

1 Epiros, Leprtokarya village, between Makrino and Frangades, 1000m, 29-5-04

Ήπειρος Λεπτοκαρυά μεταξύ Μακρίνο-Φραγκάδες 1000μ, 29-5-04

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Βροσίνα, 23-05-05, 145μ

Epiros, Ioannina, Vrossina village, 23-05-05, 145m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, μεταξύ Φραγκάδων - Κήπων, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, between Frangades - Kipi, 22-05-05, 1000m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m

5 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m

6 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m

7 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m

8 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ, με βαθέως τρίλοβο χείλος

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m, with deeply trilobed lip

9 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m

10 Ήπειρος, Ιωάννινα, Αγ. Παρασκευή, 21-05-05, 600μ, με έκδηλες προεξοχές στους "ώμους" του χείλους

Epiros, Ioannina, Ag. Paraskevi, 21-05-05, 600m, prominent projections at the "shoulders" of the lip

11 Ήπειρος, Ιωάννινα, αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 23-5-05, 640μ, διάφορα φυτά από την ίδια αποικία

Epiros, Ioannina, Dodoni ancient theatre, 23-5-05, 640m, various plants from the same colony

(See also the special page: "Variability of late flowering members of the Ophrys mammosa group in North and Northwestern Greece")

Back to Orchids list

Greek orchids home