Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys gottfriediana* (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana (current page), Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

RENZ, 1928

Το είδος αυτό υπάρχει σε αμιγείς πληθυσμούς μόνο στα Ιόνια. Αναγνωρίζεται από την έντονη κύρτωση του χείλους, στοιχείο που το ξεχωρίζει από την συγγενική Ophrys ferrum-equinum*. Άνθηση: Απρίλιος

*Σημείωση: Το απεικονιζόμενο φυτό προέρχεται από την Πελοπόννησο, όπου δεν αναφέρονται αμιγείς αποικίες Ophrys gottfriediana, είναι όμως πανομοιότυπο με το τελευταίο είδος. Πιθανά παριστά ποικιλία του Ophrys ferrum-equinum παρόλο που στην περιοχή δεν βρέθηκαν φυτά με ευρύ χείλος.

horizontal rule

This species exists in pure populations, only in Ionian islands. It is recognized by the intense convexity of the lip. This characteristic can be used in order to discriminate it from Ophrys ferrum-equinum*. Flowering time: April

*Notes: The plant of the following slides comes from Peloponnisos where no pure colonies of Ophrys gottfriediana have been reported, but it is identical to this last species. Probably it represents a variety of Ophrys ferrum-equinum, even though there were no plants with wide lip in its proximity.

Πελοπόννησος, Λακωνία, Μάνη, 22-3-98, 20μ

Peloponnisos, Lakonia, Mani, 22-3-98, 20m

Πελοπόννησος, Λακωνία, Μάνη, 22-3-98, 20μ

Peloponnisos, Lakonia, Mani, 22-3-98, 20m

Back to Orchids list

Greek orchids home