Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys sphaciotica** (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica current page, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

H. FLEISCHMANN, 1925

Μάλλον υποείδος της Ophrys spruneri αφού παρατηρούνται μεταβατικές μορφές, γι' αυτό πιθανά είναι σωστότερη η ονομασία Ophrys spruneri ssp. grigoriana (G. & H. KRETZSCHMAR, 1995). Το άνθος της είναι από τα μεγαλύτερα στο γένος Ophrys αφού το χείλος πλησιάζει σε μήκος τα 3cm (20-30mm). Σε σχέση με την Ophrys spruneri έχει πιο αδιαίρετο χείλος και ανθοφορεί αργότερα, κατά τον μήνα Απρίλιο.

*Σημείωση: Οι παρακάτω διαφάνειες (Νο1 και 2) του σπάνιου αυτού ενδημικού της Κρήτης, προσφέρθηκαν ευγενικά από τον Hans Dekker.

horizontal rule

Maybe representing just a subspecies of Ophrys spruneri, as there are frequently observed intermediate forms. For this reason, possibly the most correct name is its synonym, Ophrys spruneri ssp. grigoriana (G. & H. KRETZSCHMAR, 1995). Its flower is one of the biggest in the Ophrys genus as it sometimes reaches the length of 3cm (20-30mm). In relation to Ophrys spruneri, it has more entire lip and flowers later, during April.

*Notes: The following photographs (No1 and 2) of this rare Cretan endemic, were kindly offered to the site, by Hans Dekker.

1 Κρήτη, Γρηγοριά, 7-4-05

Crete, Grigoria village, 7-4-05

2 Κρήτη, Γρηγοριά, 7-4-05

Crete, Grigoria village, 7-4-05

Back to Orchids list

Greek orchids home